Trong truyền thống Tín ngưỡng dân gian và các Tôn giáo lớn, Trầm hương luôn là Vị Sứ giả tin cậy không thể thay thế, kết nối phàm trần nhân gian với Đấng Tối Cao tôn kính.

 

HƯƠNG TRẦM TOẢ MƯỜI PHƯƠNG, TRỜI ĐẤT BAO LA HÒA CHUNG MỘT

THỈNH NGUYỆN TRỌN LÒNG THÀNH, BÌNH AN VIÊN MÃN KHẮP MUÔN NƠI